-->

Snickërs Chëësëcakë Bars

Imaginë a crunchy, chocolatëy, Orëo crust. Imaginë a layër of rich, crëamy chëësëcakë on top. Now imaginë that dëcadënt chëësëcakë is studdëd with chunks of chëwy Snickërs candy bars. And finally, to finish off thë wholë shëbang, ënvision drizzling mëltëd chocolatë and gooëy caramël all ovër thë top, and thën gënërously sprinkling with salty choppëd pëanuts. Friënds, mëët Snickërs Chëësëcakë Bars!

Snickërs Chëësëcakë Bars start with a crunchy Orëo crust toppëd with a dëcadënt layër of Snickërs-studdëd chëësëcakë, which is thën drizzlëd with smooth chocolatë and gooëy caramël, and sprinklëd with salty choppëd pëanuts!

Ingrëdiënts

35 Orëos
6 tablëspoons buttër, mëltëd & slightly coolëd
24 ouncës (3 8-ouncë packagës) crëam chëësë, at room tëmpëraturë
3 largë ëggs
3/4 cup sugar
1 tablëspoon purë vanilla ëxtract
12-ouncë packagë Fun Sizëd Snickërs, choppëd (about 20 Snickërs, or 2 1/4 cup choppëd)
1/2 cup chocolatë chips (milk chocolatë or sëmi-swëët)
1/2 cup caramël saucë (storë-bought or homëmadë)
1/2 cup roastëd saltëd pëanuts, choppëd

Instructions

Adjust rack to cëntër position of ovën and prëhëat to 325°F. Linë a 9- by 13-inch baking pan with aluminum foil so that foil ovërhangs thë sidës.
To makë thë crust, placë Orëos in a largë food procëssor (or blëndër, although you may havë to dividë Orëos into a couplë of batchës). Procëss until Orëos brëak up into finë crumbs. Transfër Orëo crumbs to a mëdium bowl, pour in mëltëd buttër, and stir until crumbs arë ëvënly moistënëd. Dump crumb mixturë into prëparëd pan and prëss into an ëvën layër on thë bottom and slightly up thë sidës. Bakë for 10 minutës; cool on a wirë rack whilë prëparing thë filling.
To makë thë chëësëcakë filling, usë an ëlëctric mixër to bëat togëthër thë crëam chëësë, ëggs, sugar, and vanilla until smooth and crëamy, for 2 to 3 minutës. Stir in thë choppëd Snickërs and pour thë mixturë into thë coolëd crust, sprëading into an ëvën layër. Bakë for 35 to 45 minutës or until thë chëësëcakë is sët, puffëd up, and has a fëw light goldën spots and ëdgës. Cool on a wirë rack for an hour.
Mëlt thë chocolatë chips by microwaving for 30 sëconds, stirring, and rëpëating until chips arë smooth and mëltëd. Whilë chocolatë is cooling for a couplë of minutës, pour caramël saucë into a plastic sandwich baggië. Squëëzë thë caramël into a cornër of thë bag and snip a tiny piëcë off of that cornër. Usë baggië as a piping bag to drizzlë caramël all ovër thë surfacë of thë chëësëcakë, horizontally and vërtically. In thë samë way, usë anothër sandwich baggië to drizzlë mëltëd chocolatë ovër chëësëcakë, diagonally in both dirëctions. Sprinklë choppëd pëanuts ovër chëësëcakë and rëfrigëratë for at lëast 3 hours until sët. Usë foil to lift chëësëcakë out of thë pan and cut into 24 squarës (or just cut chëësëcakë in thë pan and lift out bars individually).

sourcë:fivëhëarthomë.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel